Provozní řád – rekreační zařízení

PROVOZNÍ ŘÁD

Chaty Děkanské Skaliny – Soběnov

Vítáme Vás v rybářském areálu Děkanské Skaliny Českého rybářského svazu – Místní organizace č. 2 České Budějovice.

Při svém pobytu se prosím, řiďte tímto provozním řádem a pokyny správce.

I

 1. Chaty jsou určeny k rekreaci ne jako turistická ubytovna.
 2. Rekreační zařízení bude také sloužit pro přechodný pobyt členů vykonávajících brigádnickou činnost.
 3. Za provoz chat Děkanské Skaliny odpovídá výbor místní organizace, který pověří členy výboru k zajištění realizace provozního řádu chat a jejich bezporuchový provoz.
 4. Pověření členové výboru mají právo kontroly dodržování provozního řádu, jakož i klidu a pořádku v chatách a v případě zjištění závažných porušení provozního řádu,  ukončí rekreaci  ubytovaných osob a to bez nároku na  vrácení peněz za rekreaci!
 5. Přihlášením k rekreaci a zaplacením poplatku za ubytování bere ubytovaný na vědomí ustanovení tohoto provozního řádu a zavazuje se jej respektovat.
 6. Kontaktní telefonní čísla: 723 468 808, 608 570 723, 386 468 808

II

REKREAČNÍ POBYT

 

 1. Závazné přihlášení u hospodáře MO po celý rok.
 2. Týdenní rekreace začíná v neděli v 14,00 hodin.
 3. Týdenní rekreace končí v neděli v 13,00 hodin.
 4. Poplatek za pobyt (rekreaci)  bude účtován za každou noc a skládá se: poplatek MO + energie + poplatek OÚ.
 5. Závaznou objednávku rekreace je potřeba učinit zpravidla minimálně jeden měsíc před požadovaným termínem.  Nejpozději dva týdny před termínem nástupu na rekreaci je objednatel /rekreant/ povinen zaplatit místní organizaci v plné výši poplatek za pobyt; do zaplacení poplatku nelze považovat objednávku a rezervaci pobytu za závaznou. V případě jednostranného zrušení objednávky rekreace v době čtrnáct dnů až čtyři dny před požadovaným termínem nástupu, vzniká místní organizaci nárok na storno poplatek ve výši jedné poloviny částky poplatku za ubytování a bude započten a sražen při vracení poplatku objednateli. V případě zrušení objednávky v době kratší, než čtyři dny před předpokládaným nástupem, činí stornopoplatek náležející místní organizaci 100 % poplatku za ubytování (rekreaci), tzn. nárok na vrácení poplatku za ubytování objednateli v takovém případě, po započtení stornopoplatku, nevzniká.
 6. Zařízení chat a stav chat +energie – bude protokolárně předáno při začátku rekreace a též po skončení rekreace.
 7. Ložní prádlo si každý rekreant zajišťuje sám. Je zakázáno používat deky a polštáře nepovlečené ložním prádlem!

III

Povinnosti rekreantů

 1. Je zakázána manipulace se zařízením chat (přenášení nábytku, nádobí a atd.)
 2. Rekreanti odpovídají za bezpečný provoz zařízení. Jsou povinni dbát, aby nedošlo ke škodě na ubytovacím zařízení a jeho vybavení. Každou škodu je třeba hlásit odpovědné osobě nebo jejímu zástupci.
 3. Vybavení společných prostor je zakázáno ničit, užívat se smí pouze pro účely, ke kterým je určeno.
 4. V chatách je zakázáno kouřit.
 5. Komunální odpad je nutno ukládat do nádob k tomuto účelu určených.
 6. Rekreanti si úklid zajišťují sami a po ukončení rekreace předají chaty – místnosti řádně uklizené, nepoškozené a s vybavením dle inventárních seznamů.
 7. Škody vzniklé na majetku je rekreant povinen uhradit.
 8. V chatě nesmí přespávat osoby, které nebyly ohlášeny a zapsány do knihy ubytovaných. Kontrolu provádí pověřená osoba nebo její zástupce. Rekreant bere na vědomí, že při zjištění nedostatku bude předepsána a vymáhána majetková sankce ve výši 1 000,-Kč, kterou je povinen uhradit přihlášený rekreant.
 9. Při použití kamen je nutno po vyhasnutí ohně je vyčistit.
 10. Noční klid bude dodržován v době od 22,00 do 7,00 hodin.
 11. Rozdělávat oheň je povoleno jen v místě k tomu určeném. Ohniště musí být vždy po ukončení rekreace uklizeno – vyčištěno.
 12. Používání vlastních elektrických spotřebičů je zakázáno.
 13. V chatách a okolí je nutno udržovat pořádek.
 14. Psi, kočky a jiné domácí mazlíčky možno vzít sebou na rekreaci, pokud mají veškeré veterinární doklady v pořádku. Tyto doklady je nutné mít sebou.
 15. Škrábání a kuchání ryb v okolí chat je přísně zakázáno, stejně jako vhazování zbytků ryb do nádob na komunální odpad v areálu.

 

Přejeme Vám příjemný pobyt!

Dne 5. 1. 2011

Za výbor MO:
Předseda – Jan Skála
Jednatel – Mgr. Jiří Řehoř